Algemene voorwaarden

EENSGEZIND MET HOND EN KIND

Algemene voorwaarden voor Eensgezind, gevestigd te Kessenich. Geldig vanaf 1 april 2023 en openbaar gepubliceerd op www.eensgezindhondenkind.nl.

Artikel 1 –  DEFINITIES

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, waaronder cursussen, trainingen, workshops en lezingen die worden aangeboden en zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Eensgezind met hond en kind.   

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Eensgezind met hond en kind: Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer: mevrouw K.E. Frantzen – van Abel handelend onder de naam Eensgezind met hond en kind, gevestigd te Kessenich, geregistreerd onder het Kamer van Koophandel-nummer …….
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Eensgezind een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 5. Partijen: Eensgezind met hond en kind  (hierna te noemen Eensgezind) en Opdrachtgever gezamenlijk.
 6. Offerte: ieder mondeling of schriftelijk aanbod van Eensgezind om een Overeenkomst met Opdrachtgever aan te gaan.
 7. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst of opdracht, waarmee Eensgezind zich tegenover Opdrachtgever heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van begeleiding van opvoeding en gedrag van honden.
 8. Diensten: alle werkzaamheden en activiteiten (offline en online) waartoe opdracht is gegeven, overeengekomen zijn of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de Overeenkomst, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, die betrekking hebben op de diensten die Eensgezind aan Opdrachtgever levert en voorts op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Eensgezind derden worden ingeschakeld.
 3. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) Overeenkomsten tussen Partijen, waarbij de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal door Eensgezind worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 6. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 – OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Eensgezind zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is de offerte 14 dagen geldig.
 3. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en/of producten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Opdrachtgever mogelijk te maken.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Eensgezind niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 6. Eensgezind behoudt zich het recht voor om een (gedeeltelijk) geaccordeerde offerte te weigeren.

Artikel 4 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door Eensgezind is ontvangen en geaccepteerd, dan wel – bij gebreke van een dergelijke (opdracht)bevestiging – op het moment dat Eensgezind tot uitvoering van de Overeenkomst is overgegaan.
 2. Opdrachtgever is verplicht om de offerte, of (opdracht)bevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien het vermelde in de offerte, of opdrachtbevestiging van Eensgezind naar het oordeel van Opdrachtgever afwijkt van hetgeen is afgesproken, dient Opdrachtgever binnen 5 dagen na ontvangst van de (opdracht)bevestiging schriftelijk te reageren, bij gebreke waarvan de (opdracht-) bevestiging als juist en bindend wordt beschouwd.
 3. De door Partijen getekende offerte of opdrachtbevestiging komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken en/of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 4. Bij (consumenten)koop op afstand ter zake een toegankelijke gestelde dienst, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Opdrachtgever (I) de offerte van Eensgezind expliciet heeft aanvaard, (II) de koopprijs direct voldoet aan Eensgezind, (III) de dan geldende Algemene voorwaarden van Eensgezind expliciet heeft aanvaard, (IV) expliciet te kennen heeft gegeven de Dienst(en) te willen ontvangen eerder dan na afloop van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en (V) nadrukkelijk afstand heeft gedaan van de 14 dagen bedenktijd voor (consumenten)koop op afstand. Door middel van het accepteren van de Algemene voorwaarden online en het direct betalen van de koopprijs wordt voldaan aan voornoemde punten I tot en met V.

Artikel 5 – WIJZIGING OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering wenselijk en/of noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassing van de Overeenkomst (bijvoorbeeld wijziging in planning, omvang, of werkwijze) de afgesproken planning kan beïnvloeden.
 3. Indien aanpassing van de Overeenkomst het gevolg is van verzoeken en/of handelingen van Opdrachtgever en/of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan mag Eensgezind het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate Overeenkomst in rekening brengen.
 4. Eensgezind behoudt zich het recht voor (een) Dienst(en) kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overlijden, ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbaren dan wel andere zwaarwegende redenen die verhinderen dat de Overeenkomst naar behoren kan worden uitgevoerd. Met wederzijds goedvinden zal – indien toepasselijk – een vervanger worden ingezet van vergelijkbaar niveau of kunnen andere data worden overeengekomen waarop de Dienst(en) wordt/ worden ingehaald. Opdrachtgever wordt hieromtrent onmiddellijk geïnformeerd en eventuele vervanging geschiedt zonder bijkomende kosten voor Opdrachtgever.

Artikel 6 – WIJZE VAN UITVOERING

 1. Eensgezind zal haar Dienst(en) naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen verrichten overeenkomstig de eisen van een professionele dienstverlener. Eensgezind kan echter niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de Overeenkomst nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
 2. Eensgezind heeft de plicht om Opdrachtgever desgevraagd vooraf in te lichten over de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
 3. Eensgezind is gerechtigd de wijze te bepalen waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Eensgezind informeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bij voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Eensgezind aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Eensgezind worden verstrekt.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Eensgezind ter beschikking gestelde informatie. Dit geldt ook indien deze informatie van derden afkomstig is. Eensgezind is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie.
 6. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Eensgezind is verstrekt, heeft Eensgezind het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Partijen voeren, indien noodzakelijk of gewenst, gedurende de uitvoering van de Overeenkomst regelmatig overleg over de stand van zaken en de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
 8. Eensgezind heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eensgezind zal dit vooraf met Opdrachtgever overleggen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. De termijn waarbinnen de Overeenkomst dient te worden uitgevoerd, wordt in overleg tussen Partijen bepaald, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door Eensgezind.
 10. Indien door Eensgezind of door Eensgezind ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever en/of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 11. Indien een termijn is overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn raakt Eensgezind slechts in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever. Eensgezind dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 12. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Eensgezind de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 13. Eensgezind minimaliseert het risicogedrag van de hond en optimaliseert omgevingsfactoren waarin de hond zich bevindt om te komen tot maximaal welzijn en veiligheid ten behoeve van particuliere Opdrachtgever(s) en de hond(en).
 14. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen tussen Partijen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

Artikel 7 – LEVERING DIENST(EN)

 1. Dienst(en) worden na totstandkoming van de Overeenkomst in onderling overleg tussen Partijen vastgelegd op een zekere datum, tijd en locatie.
 2. Afspraken met particuliere Opdrachtgever dienen minimaal 24 uur voor aanvang telefonisch of per e-mail te worden geannuleerd om in aanmerking te komen voor verplaatsing of vergoeding.

Artikel 8 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten uit de Overeenkomst, komen toe aan Eensgezind.
 2. Eensgezind heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de Overeenkomst te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Eensgezind het resultaat zonder vermelding van de naam van Eensgezind openbaar te maken of te verveelvoudigen. Partijen kunnen van het in dit lid bepaalde schriftelijk afwijken.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst door Eensgezind tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (waaronder maar niet uitsluitend adviezen, rapporten, verslagen, illustraties, foto’s, video’s, presentaties, werkwijzen, programma’s en andere materialen of bestanden en dergelijke) eigendom van Eensgezind, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 4. Het is Opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eensgezind, niet toegestaan materialen en/of gegevens te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.
 5. Elk gedeelte van het/de Dienst(en) zijn blijvend en ongedeeld eigendom van Eensgezind.
 6. Eensgezind behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Eensgezind heeft het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken – waaronder maar niet uitsluitend voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie -, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9  – HONORARIUM EN KOSTEN

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten zijn exclusief, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Eensgezind geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Eensgezind worden geheven dan wel door derden ten laste van Eensgezind worden gebracht.
 3. Eensgezind heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Dit honorarium kan bestaan uit een uurtarief, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom, of enige andere tussen Partijen overeen te komen vergoeding.
 4. Naast het overeengekomen honorarium komen ook kosten die Eensgezind voor de uitvoering van de Overeenkomst maakt voor vergoeding in aanmerking, zoals bureaukosten, waaronder kopieerkosten, materiaal- en telefoonkosten, en reis- en verblijfkosten. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, tenzij anders schriftelijk tussen Partijen overeengekomen.
 5. De kosten van derden die Eensgezind ten behoeve van de Overeenkomst dient te maken, worden aan Opdrachtgever doorberekend. De inzet van derden wordt tussen Partijen in onderling overleg afgestemd.
 6. Eventueel onvoorziene (extra) uitgaven worden uitsluitend na overleg met Opdrachtgever gedaan en bij afzonderlijke factuur in rekening gebracht.
 7. Indien Eensgezind door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, materialen en/of door een gewijzigde, hetzij onjuiste Overeenkomst, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is om meer en/of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart in rekening gebracht, op basis van de gebruikelijk door Eensgezind gehanteerde tarieven. Eensgezind zal Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of indien de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

Artikel 10 – FACTURERING EN BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Eensgezind aangegeven bankrekening.
 2. Eensgezind is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Bij opschorting of annulering bij de start of na aanvang van een/de Dienst(en) vindt geen restitutie van reeds betaalde kosten plaats, met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Eensgezind echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11 – KLACHTEN

 1. Klachten over de geleverde Dienst(en), of producten, dan wel over het bedrag van de factuur, dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de klacht respectievelijk de factuurdatum, dan wel uiterlijk binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Eensgezind. Een consument of aan een consument gelijkgestelde partij heeft een uiterlijke klachttermijn van 2 maanden na ontdekking van de klacht.
 2. Eensgezind zal de klacht binnen 4 weken na ontvangst van de klacht behandelen. Het oordeel van Eensgezind ter zake de klacht zal gemotiveerd en schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Opdrachtgever.
 3. Indien Opdrachtgever het niet eens is met het oordeel van Eensgezind ter zake de klacht, dan kan Opdrachtgever haar vraag voorleggen bij de instantie zoals opgenomen onder artikel 19 lid 3 van deze Algemene voorwaarden.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
 5. Klachten dienen digitaal verzonden te worden aan info@eensgezindhondenkind.nl of per aangetekende post aan Eensgezind, Kasteelstraat 19a, 3640 Kessenich (België).

Artikel 12 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Eensgezind aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Eensgezind is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eensgezind is uitgegaan van, door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 3. Indien Eensgezind aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Eensgezind beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Eensgezind is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Eensgezind is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Eensgezind aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Eensgezind toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Eensgezind is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Eensgezind is nooit aansprakelijk voor schade:
 8. ontstaan als gevolg van het handelen en/ of nalaten van door Eensgezind ingeschakelde derden.
 9. schade aan kleding en andere persoonlijke eigendommen, (lichamelijk) letsel of welke vorm van schade dan ook die is ontstaan tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden door Eensgezind.
 10. schade veroorzaakt door of aan de hond(en) en/of kind(eren) van Opdrachtgever bij de uitvoering van de werkzaamheden door Eensgezind.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Eensgezind.
 12. Voor iedere door Eensgezind aangegane Overeenkomst geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Eensgezind kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Daarentegen zal Eensgezind haar uiterste best doen om het door Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken. Bij het uitblijven van het door Opdrachtgever gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting onverkort van kracht.
 13. Eensgezind is niet aansprakelijk voor ziekte(n) en/of (vermeende) gebreken, fysiek of mentaal, welke de hond(en) en/of de/het kind/kinderen mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden door Eensgezind.
 14. Opdrachtgever blijft altijd aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en) en/of kind(eren).

Artikel 13 – OVERMACHT

 1. Eensgezind is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Eensgezind geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Eensgezind en/of Opdrachtgever niet in staat is verplichtingen na te komen.
 3. Eensgezind kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten tot een maximale periode van 6 maanden dan wel de maximale periode zoals is toegestaan ten opzichte van consumenten of aan consumenten gelijkgestelde partijen vanaf het startmoment van overmacht dan wel de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever kan op die grond geen recht op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, en/of interesten doen gelden.
 4. Als niet toerekenbare tekortkoming gelden onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Eensgezind afhankelijk is, zoals de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Eensgezind zijn ingeschakeld.
 5. Voor zoveel Eensgezind ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk heeft voldaan of nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Eensgezind gerechtigd om het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Artikel 14 – VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart Eensgezind of door Eensgezind ingeschakelde derden voor alle eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die aan Eensgezind toerekenbaar is.
 2. Indien Eensgezind op grond van het in dit artikel bepaalde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden om Eensgezind zowel in als buiten rechte bij te staan en onmiddellijk alles te doen wat in dit geval van hem verwacht mag worden.

Artikel 15 – DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur, zoals bepaald in de offerte.
 2. Eensgezind zal zich ervoor inspannen om de Overeenkomst binnen de afgesproken planning dan wel aangegeven levertermijn uit te voeren.
 3. Partijen hebben ieder het recht de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen Overeenkomst en eventueel aanvullende Overeenkomsten wegens zwaarwegende redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de Overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Eensgezind op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Eensgezind de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien Eensgezind tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Eensgezind gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Eensgezind gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Eensgezind vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Eensgezind op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Verwerking van persoonsgegevens door Eensgezind vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Eensgezind beschouwt de persoonsgegevens die haar in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever worden verstrekt, als zijnde rechtmatig verkregen en beheerd door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Eensgezind tegen alle eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 17 – ZORGVULDIGHEID EN GEHEIMHOUDING

 1. Eensgezind betracht bij het gebruik van alle informatie die haar ter kennis is gekomen in het kader van de Overeenkomst, de nodige zorgvuldigheid.
 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ene partij aan de andere is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt niet voor zover op Eensgezind een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien Eensgezind door Opdrachtgever van de geheimhoudingsplicht is ontheven.
 3. Eensgezind is, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte informatie alsmede andere informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar redelijke oordeel van belang kunnen zijn.
 4. Eensgezind behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de Dienst(en) toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle eventueel door Eensgezind aan Opdrachtgever geleverde en/of uitgeleende zaken blijven tot aan volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van Eensgezind. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken of in eigendom van Eensgezind toebehorende zaken te verkopen noch op enige andere wijze te bezwaren.
 2. Bij niet betaling heeft Eensgezind het recht reeds geleverde zaken of aan haar toebehorende zaken bij Opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daartoe zijn medewerking te verlenen.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht om Eensgezind zo snel als redelijkerwijze verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich om optimaal zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en uitgeleende zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Eensgezind. In geval van beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever, zal Opdrachtgever deze schade zoals geleden door Eensgezind aan Eensgezind vergoeden.

 

Artikel 19 – TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle Overeenkomsten, waarop deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen zich inspannen om een geschil ontstaan met betrekking tot de Overeenkomst of daarop voortbouwende Overeenkomsten, in eerste instantie in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien het onmogelijk is gebleken om een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Arnhem, dan wel de bevoegde rechter naar keuze van Eensgezind.